Veiligheid


De "Lotus" is actief bezig om aan de veiligheidsnormen te voldoen, zoals deze staan beschreven in de gemeentelijke verordening en de Algemene Maatregel van Bestuur van de overheid. Dit betekent dat de “Lotus” zich houdt aan o.a. het aantal vierkante meters voor de speelruimtes, zowel binnen als buiten het centrum en zich uiteraard ook houdt aan de veiligheid- en hygiënenormen. De richtlijnen voor de brandveiligheid zijn ook opgevolgd.

Een aantal voorbeelden om de veiligheid te waarborgen of te vergroten:

 • Er zijn geen giftige materialen aanwezig in de groepsruimten. Met behulp van een gifwijzer kan de groepsleiding opzoeken wat verantwoord is of niet.
 • Schoonmaakmiddelen worden veilig bewaard.
 • Kapot materiaal wordt gerepareerd of weggegooid.
 • De groepsleiding let scherp op kleine voorwerpen die kinderen makkelijk in hun mond steken.
 • Behalve een eigen knuffel mag geen speelgoed mee in bed worden genomen.
 • Twee keer in het jaar wordt de groepsleiding getoetst op hun vaardigheden in een calamiteitentraining. Tijdens zo’n toetsing is het voor stagiaires ook verplicht om daar aan deel te nemen.
 • Er is altijd iemand aanwezig die geschoold is als bedrijfshulpverlener (BHV-er). Zij weten adequaat te handelen in geval van calamiteiten. We hebben op het moment 7 gediplomeerde BHV-ers inclusief kinder-EHBO.

Door middel van instructiekaarten op de groepen werken de medewerkers op een eenduidige manier. Er zijn instructiekaarten rondom medicijngebruik, bloed/bloedcontact, regels, risico’s, zwembadbeleid, bedinstructies, instructies rondom naar het park gaan, weggelopen kinderen etc. Als u daar eens in wilt kijken, vraag het dan even aan de groepsleiding. De oudercommissie heeft ook meegekeken met het samenstellen van deze instructiekaarten.

Hygiëne

Enkele richtlijnen om een goede hygiëne te bevorderen en in stand te houden hebben betrekking op:

 • Het schoonhouden van ruimten en materialen. Zoals al eerder staat aangegeven doen wij dit door middel van schoonmaaklijsten.
 • Binnen in het gebouw zijn geen dieren.
 • Veel aandacht aan persoonlijke hygiëne en die van de kinderen. Regelmatig de handen wassen. (handen wassen protocol) Na het verschonen van een luier wast de groepsleiding de handen. Het aankleedkussen en de aankleedtafel worden meerdere keren per dag gereinigd met desinfectiemiddel. De gebruikte handdoeken worden elke dag verschoond en als het nodig is meerdere malen verwisseld op een dag.
 • Twee keer per dag worden er schone handdoekjes/ stofdoekjes en schoonmaakdoekjes gebruikt.
 • Voor het schoonmaken van de wc worden aparte doekjes gebruikt.
 • 5 keer per jaar is er een hoofdluiscontrole. Deze controles worden gehouden in week 10, 20, 30, 40 en 50 in elk kalenderjaar. Als het allemaal goed is dan hoort u niets. Zijn er wel hoofdluizen geconstateerd, dan krijgt u daar dezelfde dag nog bericht van door middel van een brief of mailbericht. Tot op heden hebben wij nog nooit hoofdluis geconstateerd.

Risico-inventarisatie

De wet schrijft richtlijnen voor het risico-inventarisatie/gezondheidsmanagement en het veiligheidsmanagement. Elk jaar (in de maand juni) wordt er een risico-inventarisatie en een gezondheidsmanagementinventarisatie uitgevoerd. Dit is een methodiek die ontwikkeld is door het landelijke centrum Hygiëne en veiligheid en door de stichting Consument en Veiligheid. De risico-inventarisatie is bedoeld om kritisch te kijken naar de veiligheidsrisico’s die de opvang van de kinderen met zich meebrengen op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking, valongevallen, verstikking, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden. Maar ook thema’s zoals ziektekiemen, binnenmilieu, buitenmilieu en medisch handelen. Deze inventarisatie wordt door middel van lijsten één keer per jaar uitgevoerd door de coördinator. Eén keer per twee jaar (in de even jaren) vult de coördinator deze lijsten samen met de medewerkers in. Dit doen we samen om iedereen weer alert te maken op de thema’s hygiëne, veiligheid en gezondheidsrisico’s. Aan de hand van deze inventarisatie komen er actielijsten en gezondheidsverslagen. De acties die hierop kunnen volgen zijn het aanpassen van het eventuele (pedagogisch) beleidsplan, instructiekaarten ontwerpen of aanpassen en/of regels aanpassen of herschrijven. In 2010 heeft een extern bureau deze inventarisatie uitgevoerd. En vanaf deze tijd houden we zelf de inventarisatie nauwkeurig bij.

Ongevallen

Ondanks dat we de risico’s beperken, kan het voorkomen dat uw kind valt, botst of wat dan ook. Dan krijgt u dit uiteraard te horen van de groepsleiding tijdens een mondelinge overdracht. Stel dat we met uw kind naar de dokter en/of ziekenhuis gaan of zijn geweest (in overleg met u uiteraard) dan wordt er een ongevallenregistratieformulier ingevuld. Aan de hand van het formulier kunnen wij maatregelen nemen om alsnog de risico’s nog meer te beperken en herhaling te voorkomen. De ongevallen zijn minimaal.. Kinderen zijn nu eenmaal creatieve wezens en vinden elke keer iets nieuws uit… We zullen dus altijd alert blijven.